Privacy Policy

Het belang van deze privacyverklaring?

Alu & PVC – Patrick De Coster hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.

Met deze Privacyverklaring wil Alu & PVC – Patrick De Coster u, als betrokkene in de zin van de GDPR, en als gebruiker van onze website decosterpatrick.be wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en op uw rechten als Gebruiker.

Door gebruik te maken van onze website wordt u geacht kennis te hebben van onze privacyverklaring en deze te aanvaarden. Waar nodig zullen wij u als Gebruiker expliciete, vrije, ondubbelzinnige en specifieke toestemming vragen voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen bij het gebruik van onze website.

Het is mogelijk dat ons privacybeleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

Wie verwerkt de Persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

Alu & PVC – Patrick De Coster is verantwoordelijk voor het gebruik van de website. De website is eigendom van:

Alu & PVC – Patrick De Coster
Zellestraat 25
2288 Bouwel

Ondernemingsnummer: BTW 0898.780.521
Telefoon: +32 14 50 20 08
E-mail: info@decosterpatrick.be
Website: https://decosterpatrick.be

Alu & PVC – Patrick De Coster is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zulks telkens in het kader van het gebruik van de website en haar functionaliteiten.

Verwerker(s):

Alu & PVC – Patrick De Coster verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van Alu & PVC – Patrick De Coster en de GDPR.
Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

Welke persoonsgevens worden verwerkt?

Alu & PVC – Patrick De Coster verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Alu & PVC – Patrick De Coster in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan je hier terugvinden:

 • Bij het contact opnemen met ons via het contactformulier: identificatiegegevens en persoonsgegevens dewelke u verstrekt in uw bericht;
 • Bij het berekenen van de route: identificatiegegevens;
 • Bij het verzenden van uw kandidatuurstelling: identificatiegegevens, leefgewoonten, consumptiegewoonten en de persoonsgegevens dewelke u verstrekt via het verzenden van uw CV, uw motivatiebrief of uw portfolio;
 • Bij het plaatsen van een reactie: identificatiegegevens;
 • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: identificatiegegevens;
 • Bij het monitoren van uw gebruik van de website: zie daartoe onze cookie policy;

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Alu & PVC – Patrick De Coster verwerkt je persoonsgegevens om u als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Alu & PVC – Patrick De Coster verwerkt je persoonsgegevens om de functionaliteiten van de website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken.

De verwerking van gegevens dewelke u verstrekt via het gebruik van de website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • De gebruiker toe te laten contact op te nemen met Alu & PVC – Patrick De Coster, of Alu & PVC – Patrick De Coster toe te laten contact op te nemen met de gebruiker;
 • De gebruiker toe te laten zich kandidaat te stellen voor bepaalde vacatures , evenals Alu & PVC – Patrick De Coster toe te staan de kandidatuurstelling te beoordelen, u te contacteren, evenals een wervingsreserve aan te leggen;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze website;
 • Het aanbieden van persoonsgerichte en specifieke producten en diensten aan de hand van geleverde informatie en gegevens;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en / of criminele gedragen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van uw gebruik van de website;
 • Het doen van statische analyses;

Bij het gebruik van de applicatie en de geconnecteerde functionaliteiten van je toestel worden er bovendien gegevens ingezameld voor statische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van de website te optimaliseren.

De Gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Alu & PVC – Patrick De Coster en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Alu & PVC – Patrick De Coster beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

Wat zijn uw rechten?

Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

Alu & PVC – Patrick De Coster verwerkt uw persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel en dewelke  u op verzoek zal worden toegelicht;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;

Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Alu & PVC – Patrick De Coster uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal Alu & PVC – Patrick De Coster hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in uw hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@decosterpatrick.be

Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen via de applicatie. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Alu & PVC – Patrick De Coster. Alu & PVC – Patrick De Coster zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

Als Gebruiker heb je daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door Alu & PVC – Patrick De Coster te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Alu & PVC – Patrick De Coster zal beoordelen:

 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;

Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heb je het recht van Alu & PVC – Patrick De Coster een beperking van de verwerking te bekomen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • Je betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van Alu & PVC – Patrick De Coster blijkt onrechtmatig en je wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • Alu & PVC – Patrick De Coster heeft je persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Alu & PVC – Patrick De Coster dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Je hebt bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alu & PVC – Patrick De Coster staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Alu & PVC – Patrick De Coster dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

Je hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit je in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft u het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien je wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal Alu & PVC – Patrick De Coster hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@decosterpatrick.be.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Alu & PVC – Patrick De Coster verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. Daarnaast heeft u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien je wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal Alu & PVC – Patrick De Coster hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@decosterpatrick.be.

Recht op vergetelheid

Telkens wanneer je Alu & PVC – Patrick De Coster terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal Alu & PVC – Patrick De Coster elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. Je kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

Recht op het intrekken van je toestemming / het recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alu & PVC – Patrick De Coster bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Alu & PVC – Patrick De Coster hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@decosterpatrick.be.

Recht op informatie / transparantie

Bij de uitoefening van je rechten zal Alu & PVC – Patrick De Coster steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke je in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van je verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. Alu & PVC – Patrick De Coster zal u daartoe binnen de maand na ontvangst van uw verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

Cookies?

Tijdens het gebruik van de applicatie kunnen zogenaamde “cookies” op uw de opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te herinneren. Niet-functionele cookies helpen ons om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren en om u eventueel meer relevante aanbieden te tonen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookie-policy, beschikbaar op: https://decosterpatrick.be/cookie-policy/

Op zoek naar jouw perfecte oplossing?

Patrick & zijn team bezorgen je graag het nodige advies.